SHVPG følger lovnormen fra Norges Idrettsforbund. Loven har vært sendt inn 2 ganger til Oslo Idrettskrets for godkjenning, både i 1998 og 2000, men vi har ikke fått noen tilbakemelding. Så vi antar de er i orden...

Lov for Stovner HV Pistol- og Geværskytterlag (SHVPG)

Vedtatt den 25.2.1998 med endringer senest av 23.4.1998.
Godkjent av idrettsstyret den dd.mm.åååå

§ 1 Formål

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å fremme kameratskap, kunnskap og skyteferdighet, å ha det gøy og å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund. Laget skal ha nær tilknytning til Heimevernet (HV), og skal prioritere skyting i «HVs ånd».

§ 2 Organisatorisk tilknytning

Laget er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Oslo idrettskrets. Laget er medlem av Norges skytterforbund. Laget hører hjemme i Oslo kommune, og er medlem av Idrettsråd i kommunen.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 5, 11, 12 og 13 gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i lagets egen lov.

§ 3 Medlemmer

Alle over 21 år som lover å overholde lagets og overordnedes idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. Nye medlemmer kan dog ikke tas inn med mindre mer enn halvparten av medlemmene er eller har vært innrullert i HV. Nye medlemmer må anbefales av minst ett medlem. Styret har rett og plikt til å nekte personer som åpenbart ikke er skikket medlemsskap.

Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde Norges Idrettsforbunds, dets organisasjonsledds og medlemmers, samt lagets lover og bestemmelser.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

§ 4 Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett på lagets møter må et medlem ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke skylde laget kontingent.

Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstaker i laget, er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnet idrettsorganisasjon.

§ 5 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Styret kan i tillegg fatte vedtak om egenandel ved skyting.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem i laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

Styret har anledning til å sette ned eller frafalle kontingent ved sykdom, arbeidsløshet, militærtjeneste eller av andre relevante grunner.

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Slik godtgjørelse fastsettes av årsmøtet.

Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av lagets budsjett og regnskap.

§ 7 Inhabilitet

For lagets tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIFs inhabilitetsregler.

§ 8 Straffesaker

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 (NIFs Straffebestemmelser).

§ 9 Årsmøte

Lagets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år i januar eller februar måned.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 4 ukers varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 1 uke før årsmøtet. Fullstendig sakliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på saklisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av sakliste.

§ 10 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av laget.

§ 11 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

Valg foregår hemmelig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 12 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:
 1. Behandle lagets årsmelding.
 2. Behandle lagets regnskap i revidert stand.
 3. Behandle innkomne forslag.
 4. Fastsette kontingent.
 5. Vedta lagets budsjett.
 6. Bestemme lagets organisasjon (jfr. § 15).
 7. Velge:
  1. Leder
  2. 2 styremedlemmer
  3. 1, helst 2 revisorer
  4. Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet

§ 13 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, men med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 14 Styret

Laget ledes av styret som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret konstituerer seg selv. Blant medlemmene i styret skal mer enn halvparten være mobliseringsdisponerte i Stovner HV-område 02203. Styret skal:
 1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
 2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henhold til de for idretten til en hver
 4. tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
 5. Representere laget utad.
Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§ 15 Grupper/avdelinger

Laget kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Lagets årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse.

§ 16 Plikt til opplæring

For medlemmer i laget som praktiserer skyting, skal det avholdes teoretisk og praktisk prøve i rimelig tid fra opptakstidspunkt. Det stilles krav om godkjent prøve før anbefaling av våpensøknad. Styret organiserer prøvene, og fastsetter hva som er rimelig tid for hvert medlem.

§ 17 Lovendring

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på saklisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.

§ 18 kan ikke endres.

§ 18 Oppløsning

Oppløsning av laget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr, § 17.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget håndteres lagets eiendeler ihht NIFs lov § 2-14.

Ved oppløsning sendes lagets arkiv til idrettskretsen.